Esihenkilöiden jaksaminen muutosten keskellä

KESKUSTELUA TYÖELÄMÄSTÄ

Esihenkilöiden jaksaminen muutosten keskellä

Haastattelussa Hanna Poskiparta

Haastattelija: Minna Pohjola, Helsingin Ekonomien hallituksen varapuheenjohtaja, henkilöstöjohtaja, Taitotalo

 

Esihenkilöiden rooli organisaatioiden muutosprosesseissa on keskeinen, jotta muutos onnistuu. Kuitenkin esihenkilöiden oma jaksaminen jää usein vähemmälle huomioille. Tähän aiheeseen syväsukelluksen tekee Hanna Poskiparta, joka on pitkään pohtinut esihenkilöiden kuormitusta ja työhyvinvointia.

 

Miksi esihenkilöiden jaksamisesta muutoksessa kannattaa olla kiinnostunut?

“Huomio kohdistuu yleensä siihen, kuinka esihenkilöiden tulisi huolehtia tiimiensä jaksamisesta, mutta harvemmin pysähdytään miettimään, kuka huolehtii esihenkilöistä”, Hanna aloittaa. Hän korostaa, että esihenkilöiden oma jaksaminen on välttämätön edellytys koko organisaation hyvinvoinnille. ”On mahdotonta antaa toisille jotain sellaista, joka itsellä on kulunut vähiin”.

 

Miksi esihenkilöiden jaksamisesta on tärkeää huolehtia?

Esihenkilöiden jaksamisella on merkittävät heijastevaikutukset koko organisaation toimintaan. Hyvinvoiva esihenkilö mahdollistaa tiiminsä onnistumisen ja parantaa tiimiläisten työhyvinvointia. Jos esihenkilön voimavarat ovat vähissä, heijastuu se koko tiimiin ja voi alentaa työmotivaatiota ja tehokkuutta laajemminkin.

Muutosten keskellä esihenkilöt kokevat usein paineita sekä suoritusvaatimuksia, jotka voivat johtaa jopa uupumukseen. “Organisaatiomuutokset, strategian päivitykset tai uusien toimintatapojen käynnistäminen lisäävät esihenkilöiden vastuuta muutoksen johtamisessa. Samalla heidän odotetaan mahdollistavan tiimin suoriutuminen sille asetetuissa tavoitteissa ja pitävän huolta tiiminsä hyvinvoinnista, mikä voi muodostua kovaksi taakaksi”, Hanna selittää.

Hanna mainitsee, että uupumuksen riski esihenkilöiden keskuudessa on kasvussa. Myös Työterveyslaitoksen tutkimukset osoittavat, että esihenkilöt ovat uupumisriskissä. “Työn imu ei ole enää niin vahvaa, ja irtisanomisaikeet ovat korkeampia kuin aikaisemmin”, hän huomauttaa.

“Esihenkilöt saattavat kokea, että muutosten ja paineiden keskellä on helpompi siirtyä muualle”, Hanna pohtii.

Hän painottaa, että organisaatioiden tulisi tarjota parempaa tukea ja keinoja esihenkilöiden jaksamisen tueksi, jotta he voisivat kokea työnsä merkityksellisenä ja jaksaisivat paremmin.

Miten sitten tukea esihenkilöiden jaksamista muutoksien keskellä ja johtajana? Hanna summaa, että esihenkilöiden jaksamista muutoksessa tukee osallisuuden kokemus, mahdollisuus vaikuttaa ja tulla kuulluksi.  Avoimessa keskusteluympäristössä huolet, haasteet ja ratkaisuehdotukset ovat tervetulleita. On tärkeää, että esihenkilöt voivat keskustella johdon kanssa muutoksen syistä ja tavoitteista, jotta he voivat viestiä näitä eteenpäin tiimilleen uskottavasti. Lisäksi vertaistuki ja johdon antama selkeä suunta ja tuki muutoksessa ovat avainasemassa. “Esihenkilöiden pitäisi tuntea, että heidän ei aina tarvitse olla arjen supersankareita”, Hanna päättää. Näiden kaikkien edellä mainittujen tukielementtien tulisi muodostaa systemaattinen ja jatkuva kokonaisuus.

 

Miksi muutos on meille ihmisille usein haastava tilanne?

Muutos on ylipäätään meille ihmisille haastavaa, koska se tuo mukanaan epävarmuutta tulevasta. Tämä taas voi aiheuttaa haastavia tunnekokemuksia, kuten pelkoa ja vastarintaa. Jos muutos koetaan ulkoapäin annettuna, se vähentää yksilön autonomian ja hallinnantunnetta. Ihmiset tarvitsevat aikaa sopeutua muutoksiin ja ennen kaikkea dialogia muutoksen tarpeista ja tavoitteista, jotta syntyy syvempi ymmärrys, mitä muutos tarkoittaa oman ammatti-identiteetissä ja mikä yhteisessä työn tekemisen tavassa muuttuu.

 

Kerro vielä lopuksi, mitkä ovat sinun omat henkilökohtaiset keinosi varmistaa ja tukea omaa jaksamista?

Hanna Poskiparta kertoo, että hänelle henkilökohtainen jaksaminen lähtee työn merkityksellisyyden kokemisesta ja arvojen mukaisesta työskentelystä. Hän korostaa yhteisöllisyyden, pysähtymisen ja kokemusten jakamisen merkitystä. Lisäksi tärkeää on työstä irtaantuminen ja harrastukset, jotka auttavat irrottamaan ajatukset työstä ja tarjoavat vastapainoa työelämän vaatimuksille.

 

Hanna Poskiparta poimii organisaatiopsykologina Netco Advisorsissa
Kuva: Maiju Landström

Haastattelija Minna Pohjola on Helsingin Ekonomien hallituksen varapuheenjohtaja ja Taitotalon henkilöstöjohtaja
Kuva: Henni Hyvärinen