Näin sijoittaja hillitsee ilmastonmuutosta

Sijoittajilla on keskeinen rooli ympäristön kannalta kriittisten tavoitteiden saavuttamisessa ja ilmastonmuutokseen liittyvien taloudellisten riskien hillitsemisessä. Millaisia konkreettisia tekoja sijoittaja voi itse tehdä?

 

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää sijoitusten kanavoimista vähähiilisiin sijoituskohteisiin. Kaikki sijoittajat yksityishenkilöistä ammattimaisiin sijoittajiin voivat hillitä ilmastonmuutosta ja samalla kasvattaa omia sijoitustuottojaan. Mandatum Life ja WWF Suomi ovat julkaisseet sijoittajille päivitetyn oppaan ilmastoriskien hallintaan. Oppaassa on työkaluja sijoitussalkun rakentamisen ja sijoituspäätösten tekoon ilmastoriskit huomioiden.

 

Vastuullisiin sijoituskohteisiin sijoitettujen varojen osuus on noussut merkittävästi viime vuosien aikana. Euroopassa vastuullisesti sijoitettujen varojen osuus hoidossa olevasta kokonaisvarallisuudesta oli vuonna 2018 jo lähes 50 prosenttia*. Trendi on vahvistunut, koska on havaittu, että vastuullisuustekijöiden ja ilmastoriskien huomioiminen ei tarkoita tuotoista luopumista. Sijoittajille on tarjolla sijoitustuotteita, jotka ovat saavuttaneet yleisindeksiä ylittävän tuoton huomattavasti pienemmällä hiilijalanjäljellä.

 

 

Mitä sijoittaja voi tehdä?

 

Sopivan ilmastoriskejä huomioivan sijoitusstrategian valitseminen ja sijoitusten hiiliriskin vähentäminen edellyttävät omien sijoitustavoitteiden läpikäyntiä. Sen jälkeen menetelmiä on monia. Oppaassa esitellään esimerkiksi yksittäisen toimialan poissulkeminen, joka on nopein tapa madaltaa hiiliriskejä. Samaan listaan kuuluvat myös parhaiden suosiminen, investointi kohteisiin, jotka edistävät suoraan positiivista kehitystä, ja vaikuttaminen omistuksiin.

 

 

Mitä poissulkemisella tarkoitetaan?

 

Sijoittaja voi sulkea salkustaan pois yhtiöt tai toimialat, joiden ilmastoriski on suuri, eivätkä ne siksi ole tuotto-riski-suhteeltaan mielekkäitä.

Tällöin sijoituskriteerinä voi käyttää esimerkiksi yhtiön hiilijalanjälkeä tai hiili-intensiteettiä suhteessa saman toimialan yhtiöihin tai hiilivoiman osuutta yhtiön liikevaihdosta.

 

”Voittoa tavoittelematon CDP-niminen organisaatio kerää yhtiöiden hiilijalanjäljestä raakadataa, mutta sijoittajan voi olla hankala saada tarvitsemaansa tietoa yhdestä paikasta. Mielestäni sijoittajan paras tiedonlähde on oma varainhoitaja.  Me määrittelemme vuosittain normi- ja liiketoimintapohjaisen seurannan lisäksi sijoitusten hiilijalanjäljen, jota seurataan kunkin sijoituskohteen osalta erikseen”, Mandatum Lifen allokaatioratkaisuista vastaava johtaja Carolus Reincke kertoo.

 

 

Mitä parhaiden suosimisella tarkoitetaan?

 

Sijoittaja voi vähentää ilmastoriskiään salkussaan painottamalla yhtiöitä tai toimialoja, joiden hiilijalanjälki tai hiili-intensiteetti on pieni suhteessa toimialaansa. Lisäksi sijoittaja voi huomioida yhtiöiden tekemät sitoumukset päästöjen pienentämiseksi suhteessa ilmastosopimusten tavoitteisiin.

 

”Suosiminen on myös vaikutusvaltaa, sillä toimialojensa huonoimmat kokevat painetta parantaa toimintamallejaan.”

 

 

Mitä tarkoitetaan kohteilla, jotka edistävät suoraan positiivista kehitystä?

 

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi uusiutuvaa energiaa tai muuta ympäristöä hyödyttävää liiketoimintaa sekä ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen huomiointia taloudellisessa päätöksenteossa.

 

”Viime vuoden kovimpia sijoitustuottoja nähtiin uusiutuvan energian- ja vesiteeman sijoituskohteissa. Myös rahavirroissa ilmastonmuutosta huomioivat sijoituskohteet keräsivät merkittäviä summia”, Reincke kertoo.

 

 

Miten vaikutetaan omiin omistuksiin?

 

Ammattimaiset sijoittajat ovat vastuullisen sijoittamisen yleistymisen voimakkaimpia ajureita. Mandatum Lifessa vaikuttamista tehdään säännöllisesti, mm. silloin kun sijoituskohteina olevien yhtiöiden johtoa tavataan.

 

”Luontevin tapa vaikuttaa yhtiöiden toimintatapoihin vastuullisuusasioissa on suora keskustelu yrityksen johdon kanssa. Keskustelemme heidän kanssaan säännöllisesti vastuullisesta toiminnasta, kuten esimerkiksi yhtiön hallintotavasta ja sen toimintatavoista. Lisäksi kiinnitämme huomiota yhtiöiden vastuullisuusraportointiin laajuuteen ja laatuun”, Reincke kertoo käytännön toimenpiteistä.

 

*GSI Alliance, Global Sustainable Investment Review 2018

 

 

Lisätietoja oppaasta:

 

Opas on osa Mandatum Life ja WWF Suomen helmikuussa 2017 aloittamaa yhteistyötä, joka tähtää vastuullisen sijoittamisen edistämiseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Taustalla on tarve sopeuttaa sijoitustoimialan toimintaa Pariisin ilmastosopimuksessa sovitun 1,5–2 asteen lämpötilatavoitteen edellyttämälle tasolle.

 

Tutustu oppaaseen:
Riskeistä mahdollisuuksiin – Sijoittajan opas ilmastoriskien hallintaa

 

SALKUNHOITAJAT
Helsingin Ekonomien sijoitusvarallisuutta hoitaa kaksi salkunhoitajaa, jotka ovat Mandatum Life ja Seligson & Co. Salkunhoitoyhteistyö näkyy mm. salkunhoitajien artikkeleina jäsenlehdessä.