Jenny Jääskeläisen urapolku

Hankinta, myyminen ja omistaminen – Suomen taloudellisen menestymisen kolmikanta

JENNY JÄÄSKELÄINEN

 

Tarkastelen ohessa lyhyesti omaa urapolkua osaamisten kautta. Osaamista ja kokemusta on kertynyt niin hankinnoista, myynnistä, ICT projekti- ja taloushallinnosta kuin hankehallinnosta ja strategiatyöstäkin. Arvokasta osaamispääomaa on kertynyt varsinaisen pohjakoulutuksen ohella hyvin monipuolisesti Helsingin vaikuttajaekonomien luottamushenkilötoiminnan tapahtumatuotannon, työssäoppimisen ja työnantajan tarjoaman koulutuksen kautta, mutta yhtä lailla esimerkiksi sidosryhmäkouluttajien ja liittojen koulutusten kautta: Helsingin Ekonomit ry:n, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten (MMA), Suomen Markkinointiliitto ry:n (MARK) kautta. Kiteytettynä voisi sanoa, että tietoyhteiskunnan aikakaudella osaaminen on verkostoissa.

 

Olen päässyt kehittämään ja hankkimaan osaamista erityisesti seuraavissa teemoissa ja osa-alueilla, mm. Helsingin Ekonomien tapahtumatuotannon merkeissä:

 

* Asiakasjohtaminen, kaupallistaminen, älykkään myynnin ekosysteemit (02/20)

* Contribyte & Terveystalo: Tuote- ja palvelujohtamisella liiketoiminnan kasvua, kustannustehokkuutta ja asiakaslisäarvoa (08/19)

 

 

Tulevaisuuden työelämän osaamisalat ja yritysten kasvun ja menestymisen avaimet

 

Nykyajan ja yhä enenevässä määrin myös tulevaisuuden työelämä vaatii uudenlaista osaamista ja moniosaajia. Hankinta, myyminen ja omistaminen tulisikin nähdä isossa kuvassa tietyllä tavalla Suomen taloudellisen menestymisen kolmikantana. Osaamis- ja resurssitarvetta on eritoten esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: Asiakas-, tuote- ja palvelujohtaminen, tuotteistaminen, kaupallistaminen, skaalautuminen ja kansainvälinen vienti. Liiketoimintamenestyksen takaamiseksi, käytännössä koko prosessi, E2E tulisi olla kunnossa.

 

Suomalaiset ovat hyviä kehittämään teknologiaa, mutta heikkoja sen tuotteistamisessa. Hidasta ja hankalaa kaupallistamisprosessia helpompaa on hypätä suuremman toimijan kelkkaan. Ulkomainen omistus ei ole kansantalouden kannalta huono asia, jos ostetun yhtiön tuotekehitys ja toiminnot jäävät Suomeen, esim. case Instrumentarium. (Talouselämä 13/2021, s. 38-39, Revenio Group, Timo Hildén.)

 

Suomessa vallitsee vienti-, investointi- ja työllisyysvaje ja yrityksillä ilmenee paikka paikoin myös rahoitusvajetta, esim. oman pääoman ehtoisessa rahoituksessa, tietyissä yrityksen elinkaaren vaiheissa. Näillä ilmiöillä on ikäviä, itseään vahvistavia seurauksia ja kehitys tulisi pystyä kääntämään pikaisesti.

 

Yritysten kasvun ja menestymisen avaimiksi on ehdotettu (Pekka Ala-Pietilän Kestävän kasvun työryhmä) mm. korjausta ja kehitystä seuraaviin asioihin: Heikon talouskasvun kääntäminen, innovaatioiden puutteellisen skaalautumisen korjaaminen, julkisen TKI-rahoituksen lisääminen ja ekosysteemien nostaminen innovaatiopolitiikan keskiöön. Osaajia tulee saada lisää sekä kotimaasta että maailmalta. Osaavaa pääomaa tarvitaan lisää ja innovaatioiden skaalaus korkean lisäarvon tuotannoksi vaatii huomattavaa riskinottoa. Osaavan pääoman saatavuutta voisi lisätä myös kilpailukyisen rahoitusekosysteemin ja toimivan sääntelyn kautta. Kilpailukykyisen rahoitusekosysteemin syntymistä voisi edistää mm. saamalla kotimaisten sijoittajien pääomia laajemmin hyötykäyttöön. Kotimaisen pääoman lisäksi tarvitaan ulkomaista osaavaa pääomaa ja samalla tulisi houkutella Suomeen lisää ulkomaalaisia rahastosijoittajia.

 

 

Strategiatyö kotimaisen omistamisen ohjelman sihteeristössä

 

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alla toteutettu kansanedustaja Juha Sipilän johtaman kotimaisen omistamisen ohjelman työryhmän sihteeristössä pääsin aitiopaikalle taustoittamaan ja tekemään strategiatyötä sekä kuulemaan liki sataa asiantuntijaa omistamisen lukuisista teemoista ja tulokulmista. Oheinen sitaatti kiteyttää hyvin ohjelman ydinajatusta: ”Suomelle on tärkeää hyväksyä vaurastuminen. Suomalaiset yritykset voisivat kasvaa suomalaisella pääomalla eikä niin, että kasvaakseen ne pitää myydä ulkomaille. Kun suomalaiset vaurastuvat, meillä on myös mahdollisuus huolehtia siitä, että yhteiskunta säilyy toimintakykyisenä”. (Talouselämä 13/2021, Mikko Ayub, s. 27.)

 

Suurimman mediahuomion kotimaisen omistamisen ohjelman esitykset saivat toimenpide-ehdotuksesta, jossa visioitiin osakesäästötiliä osaksi äitiyspakkausta, valtion lahjoittamalla 300 euron pesämunalla vastasyntyneelle vauvalle. Omistajayhteiskuntavisio 2030 kiteyttää yhteen tulevaisuuden tavoitetilan: ”Omistajayhteiskunnassa, missä omistaminen koskee meitä kaikkia, missä yritykset löytävät eri elinkaaren vaiheissa riittävästi kasvun vaatimia pääomia, jokaiseen vaiheeseen löytyy vastuullinen, omistautunut, osaava omistaja. Suomalainen Mittelstand kasvaa ja voi hyvin, pörssiin listautuu enemmän yrityksiä, omistajavaihdokset sujuvat paremmin, olemme maailman paras startup- ja kasvuyritysten ekosysteemi, henkilöstöomistus kasvaa, talous- ja omistajaosaaminen paranee ja oikeastaan kaikkien näiden seurauksena asenneilmapiirissä olevat asiat korjautuvat”.

 

Hankintaosaaja 14-koulutusohjelma

 

Helsingin ekonomien koulutusapuraha mahdollisti osaltaan osallistumiseni HAUS kehittämiskeskus Oy:n järjestämään Hankintaosaaja 14-koulutusohjelmaan. Koulutusohjelmassa on päässyt syventämään osaamista hankintaprosessista, hankintalainsäädännöstä, menettelytapavaatimuksista ja niiden soveltamisesta erityyppisiin hankintoihin. Lisäksi koulutuskokonaisuudessa pääsi kehittämään ammattitaitoa kilpailuttamisesta ja syventämään osaamista sopimushallinnasta osana hankintaprosessia. Koulutuksen tiimoilta avartui myöskin syvällisempi yhteys hankintatoimen liittymisestä hallinnon eri alueisiin, kuten strategioihin ja taloushallintoon.

 

Parhaankin suunnitelman ja tiedon lisäarvo ja vaikuttavuus realisoituvat vasta tiedon jakamisessa ja toiminnan yhteiskehittämisessä edelleen. Tämä vaatii tiedon aktiivista hyötykäyttöä ja jalkauttamista työyhteisöön ja hankintojen tekemisen arkipäivään. Tarkoituksena olisikin yhteistyössä luoda TEM:n selkeät pienhankintaohjeet ja malliasiakirjapankki eri tyyppisiin ja eri kokoluokan hankintoihin, hankintojen prosessiohjeen ohella.

 

Julkishallinnon toimijoilla (valtio, kunnat ja maakunnat) on jo hankintojen euromäärienkin tulokulmasta suuri rooli hankkijoina, mutta myöskin omistajina. Esimerkiksi kaikissa kunnissa ja kaupungeissa tulisi olla selkeä ja päivittyvä hankintastrategia, omistajuusstrategian rinnalla, joissa määriteltäisiin kunnan tai kaupungin kannalta strategisesti kriittiset hankinnat ja omistukset. Kuntapäättäjillä ja heidän osaamisellaan on kriittinen rooli laadukkaissa ja vaikuttavissa hankinnoissa ja myös merkittävän ja kriittisen kuntainfraomaisuuden omistamisessa ja hallinnassa.

 

Hankintaosaaja 14-koilutusohjelman, TEM:n kotimaisen omistamisen ohjelman strategiatyön ja aikaisempien Helsingin ekonomien tilaisuuksien ideoimisen ja järjestämisen tiimoilta innostuin uudesta tapahtuma-aihiosta ekonomijäsenillemme: ”Ostaminen, myyminen ja omistaminen – Suomen taloudellisen menestymisen kolmikanta”. Palaamme tilaisuuden merkeissä tarkemmin, kun saamme vahvistettua puhujat tulevan huipputilaisuuteen. Kuullaan linjoilla!