Johtotiimi: Opi yhdessä, menesty yhdessä

Johtotiimi: Opi yhdessä, menesty yhdessä

Kirjoittajat: Jukka Mannermaa ja Hanna Poskiparta, Novetos

 

Edelläkävijyys käy käsi kädessä johtotiimin uudistumis- ja oppimiskyvyn kanssa. Ilman uusien ajatusmallien ja toimintatapojen omaksumista mikään organisaatio ei voi pysyä kilpailukykyisenä. Johtotiimin jäsenten yhteisen kokemuksen ja näkemyksen hyödyntäminen on olennainen osa tarvittavan uudistumiskyvyn rakentamista. Sen sijaan, että johtotiimi luottaisi yksinomaan yksittäisten jäsentensä osaamiseen, sen kannattaa oppia yhdessä.

Johtotiimin yhteinen oppiminen tehostaa ajattelua ja päätöksentekoa merkittävästi, sillä se auttaa tiimiä syventämään ymmärrystään organisaation tilanteesta, sidosryhmien odotuksista ja mahdollisuuksista. Tämä on erityisen tärkeää kompleksissa ja yllätyksellisessä toimintaympäristössä.

 

Yhdessä oppiminen ja toisten jäsenten näkemysten positiivinen haastaminen auttaa johtotiimiä näkemään oman toimintansa ja päätösten vaikutukset eri näkökulmista. Näin he välttävät tilanteita, jossa tiimi keskittyy liikaa vanhoihin menestysresepteihin tai vallitseviin oletuksiin, jotka voivat johtaa huonoihin valintoihin ja päätöksiin.

 

Yksilön osaamisesta johtotiimin yhteiseen oppimiseen

Johdon tehtävänä on pohtia, millaista tulevaisuuden osaamista organisaatioon tarvitaan, jotta onnistutaan toteuttamaan strategia ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Kun johtotiimi miettii tulevaisuuden taitoja, on heidän katseensa usein työntekijöiden oppimistarpeissa. Tämän rinnalla olisi vähintään yhtä tärkeätä miettiä, mitä johtotiimin on tärkeää oppia itse uudistuakseen.

 

Jos pysähdyt hetkeksi pohtimaan, millainen on teidän tyypillinen kokouksenne, niin täyttyvätkö kokouksen äänet yksittäisten henkilöiden puheenvuoroista, joissa esitellään “omaa luomusta”? Otetaanko ehkä muutamia kommentteja vastaan ja sen jälkeen kiirehditään agendalla eteenpäin? Vai tuodaanko pöydälle asioita, jotka ovat täysin kesken, orastavia ajatuksia, intuitiota ja etiäisiä? Pyydetäänkö kollegoita haastamaan omaa ajattelua ja tuomaan uusia eriäviäkin näkökulmia keskusteluun? Vältelläänkö ja lykätäänkö vaikealta tuntuvia asioita tai ikäviä tunteita? Vai nostetaanko haastavat kysymykset pöydälle, vaikka tiedetäänkin niiden nostattavan myrskyä vesilasissa?

 

Väitämme, että yksilön arvo johtotiimille on sitä suurempi mitä enemmän hän uskaltaa ilmaista keskeneräisyyttä, haastaa omia ajattelutapojaan ja rohkaista muita harkitsemaan asioita eri näkökulmista. Tavanomainen tarina oppimisesta menee kutakuinkin näin: onnistumisen jälkeen kysytään, mikä tämän mahdollisti? Huomataan, että yhdessä työskentely ja ideoiden pallottelu johtivat oivalluksiin. Joku toi esiin tärkeän näkökulman, joka innosti muita, ja lopulta kukaan ei enää muista alkuperäistä oivalluksen alkusysäystä tai kuka sen sanoitti. Tällainen yhdessä oppiminen tuottaa yleensä parhaat tulokset, ja se korostaa, että tiimin oppiminen ei riipu vain yksittäisen johtajan osaamisesta, vaan jokaisen tiimin jäsenen antamista panoksista. Oppiminen ja uudistuminen aktivoituvat vuorovaikutuksen kautta.

 

Johtotiimin metataidot uudistumisen mahdollistajana

World Economics Forum (2023) nostaa yritysten ydintaidoiksi ylivoimaisesti analyyttisen ajattelun. Lisäksi tulevaisuudessa menestymiseen vaaditaan muita taitoja, kuten luovaa ajattelua ja minäpystyvyyttä, joka heijastaa resilienssiä ja ajattelun joustavuutta. Tärkeiksi nousevat myös motivaatio ja itsetuntemus sekä uteliaisuus ja elinikäinen oppiminen. Näitä osaamisen alueita kutsutaan metataidoiksi.

 

Metataidot ovat taitoja, joiden avulla yksilöt ja tiimi kykenevät toimimaan monipuolisemmin. Metataidot mahdollistavat substanssiosaamisen ja tietopääoman tehokkaamman hyödyntämisen ja soveltamisen kompleksisessa ympäristössä. Tärkeää ei ole se, kuinka paljon tietoja tai taitoja johtotiimissä on, vaan se, kuinka joustavasti tiimi soveltaa niitä eteen tulevissa monimutkaisissa tilanteissa.

 

Ammatilliset kompetenssit ovat tarpeen tiettyjen asiasisältöön liittyvien ongelmien ratkaisemiseen, kun taas metataidot mahdollistavat kyvyn sopeutua ja innovoida haasteita kohdatessa. Metataidot laajentavat ymmärrystämme siitä, miksi minä ja johtotiimimme toimimme niin kuin toimimme. Tiimin jäsenet kiinnittävät huomiota tilanteisiin, joissa argumentit ovat yksipuolisia ja pyrkivät tietoisesti löytämään erilaisia näkökulmia. Samalla he tunnistavat omia ja toistensa ennakkoasenteita sekä tiedonhankinnan vääristymiä. Tämän syventyneen ymmärryksen avulla johtotiimin toiminta kehittyy.

 

Voimme kiteyttää, että metataitojen kehittämisessä on kyse sekä ihmisenä että johtotiiminä kasvamisesta. Metataidot perustuvat reflektioon, oivaltamiseen ja kykyyn tiedostaa asioita monipuolisemmin. Tämä mahdollistaa uudenlaisten toiminnan.

 

Vinkit johtotiimin yhdessä oppimiseen
 1. Laatikaa selkeät oppimislupaukset sekä johtotiimille että sen jäsenille.
 2. Tehokkain tapa kehittää palautekulttuuria on reflektoida yhdessä mitä olette oppineet ja mitä voisitte tehdä toisin.
 3. Saatte syvempää ymmärrystä päätöksiin vaikuttavista tekijöistä, kun haastatte positiivisesti toistenne näkökantoja.
 4. Syväosaajat voivat astua herkästi ajatusvinoumien ansaan, jolloin tietoa etsitään omien argumenttien puolesta. Opetelkaa katsomaan asioita ”aloittelijan mielellä”.
 5. Yrittäkää avoimesti ymmärtää toisten näkökulmia ja etenkin sitä, miksi tietyt päätökset ovat aiemmin epäonnistuneet tai onnistuneet.

 

Kirjoittajat

Jukka Mannermaa yhdistää valmennuksissa omaa johtamiskokemustaan ja valmennusosaamistaan. Hän valmentaa johtoryhmiä ja uudistaa johtamiskulttuureja. Jukan valmennuksille on tyypillistä syvä luottamus, avoin vuorovaikutus ja rohkea positiivinen haastaminen.

Hanna Poskiparran vahvuuksia ovat johtamisen, esihenkilötyön ja työyhteisöjen kehittäminen. Hanna on työpsykologi, jonka ydinosaamisia on mm. metataitojen valmentaminen, positiivinen psykologian kehittämisessä sekä psykologisen turvallisuuden kulttuurin rakentaminen.

 

 

Vastuullinen johtajuus -webinaaritallenteet
 • Fasilitointi – voimakas johtamisen työkalu
 • Miten johtaa itseä ja tiimiä paremmin kiihtyvässä työelämässä?
 • Inhimillinen tulosjohtaminen– kestäviä tuloksia ja hyvinvointia käsi kädessä
 • Yhteisöllisyyden johtamisella sitoutumista työnantajaan
 • Kokonaisuuden johtaminen on johtoryhmän yhteispeliä
 • Vastuu on valuuttaa

elounge.ekonomit.fi/webinaarit

 

 

VASTUULLINEN JOHTAJUUS

Vastuullinen johtajuus -kokonaisuus on Helsingin Ekonomien ja Novetoksen yhteistyökonsepti, jossa vastuullisen johtajuuden teemaa avataan pala kerrallaan. Novetoksen asiantuntijat tarjoavat uusinta tietoa, toimivia työkaluja sekä näkemyksiä ja kokemuksia johtajuuden kehittämisestä artikke­leissa sekä niihin liittyvissä webinaareissa.