Moninaisuuden johtaminen johdon tehtävänä

KESKUSTELUA TYÖELÄMÄSTÄ

 

Kirjoittaja: Anne Turunen, Helsingin Ekonomien työelämätyöryhmä

 

Työyhteisömme moninaistuvat kiihtyvällä tahdilla ja tämä tuo uusia elementtejä pohdittavaksi johtamisen näkökulmasta. Moninaisuus (diversity) käsitteenä tarkoittaa työyhteisön jäsenten erilaisuutta sukupuolen, iän, etnisyyden, sukupuolisen suuntautuneisuuden, uskonnon, ammatillisen taustan yms. suhteen. Monikulttuurisuus (multiculturalism) taas viittaa eri kulttuureista muodostuvaan yhteiskuntaan. Hyvä johtaminen sisältää moninaisuudesta juontuvien ongelmien minimoinnin, moninaisuuden hyödyntämisen, takaa tasa-arvoiset mahdollisuudet ja varmistaa, että kaikilla erilaisten ryhmien edustajilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet toimia yhteisössä sekä tuntea osallisuutta ja hyväksyntää (inklusiivisuus).

 

Hyvällä moninaisuuden johtamisella on vaikutus työyhteisössä tiimien toimivuuteen, toiminnan tuloksiin ja eri toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Näillä teemoilla on myös vahva kytkös etiikkaan ja arvoihin. Työnantajat kilpailevat osaajista ja parhaista kyvyistä, jotka tulevat erilaisissa paketeissa kuin aiemmin on totuttu. Vastuu monikulttuurisuuden tuloksellisuudesta on esimiehellä ja paras tulos saavutetaan, kun uudistaminen lähtee ylhäältä päin, johdon monikulttuuristamisesta. Ennakkoluulot voi murtaa vain vuorovaikutuksen ja yhteisen kokemuksen myötä. Esimies on avainasemassa tämän dialogin käynnistäjänä ja toiminnan tuloksellisuutta arvioitaessa, seuratessa ja raportoitaessa. On tärkeää huolehtia moninaisuutta tukevien hallinnollisten järjestelmien ja rutiinien kehittämisestä. Työyhteisössä toimimista helpottavat valmiit moninaisuutta koskevat toimintaperiaatteet, moninaisuuskoulutus, henkilöstöjohtamisen ja rekrytoinnin käytännöt, palkitseminen, mentorointiohjelmat ja verkostot sekä olemassa olevien rakenteiden analysointi.

 

 

Ennakkoluulojen nujertaminen

 

Työympäristöä tulee parantaa tekemällä työntekijät tietoisiksi ennakkoluuloista ja syrjinnästä ja työntekijäsuhteita voi parantaa auttamalla työntekijöitä ymmärtämään omia ennakkoasenteitaan ja ennakkoluulojaan tarjoamalla heille työvälineitä niistä selviytymiseen. Tätä tietä päästään työntekijöiden ja sitä kautta koko organisaation suorituksen parantamiseen. Tavoitteena on, että moninaisuutta ja erilaisuutta arvostetaan, kunnioitetaan ja hyödynnetään positiivisella otteella. Tämä tarkoittaa yksilöiden tasa-arvoista kohtelua ja yhdenvertaisten vaikutusmahdollisuuksien luomista. Moninaisuudesta ja erilaisuudesta pitäisi ottaa oppia ja hyödyntää kehittymisen ja oppimisen edistämiseksi.

 

 

Oppimisprosessi kaikille

 

Hyvä moninaisuuden johtaja ohjaa erilaisia yksilöitä ja ryhmiä eteenpäin tulostavoitteiden suuntaisesti, rakentaa yhteisen tiimin ja toimintamallit sekä ottaa käyttöön osaamispotentiaalin. Toimintaympäristön muutos korostaa valmiutta analysoida yhteiskunnan kehitystä ja sen vaikutuksia työhön, osaamistarpeisiin ja tuloksiin. Moninaisuus on läsnä esimiestyössä päivittäin ja se on keskeinen osa henkilöstöjohtamista ja henkilöstöpolitiikkaa. Myöskään esimies ei opi moninaisuutta hetkessä, vaan se on työyhteisön yhteinen oppimisprosessi vuorovaikutuksessa. Esimiehen tulisi hallita moninaisuus laajasti, näkyvät ja näkymättömät piirteet. Eri intressit ja motiivit vaikuttavat työyhteisössä vuorovaikutustasolla ja – prosessissa ja näkyvät erityisesti haastavien esimies- ja alaistilanteiden kautta. Nämä taas vaikuttavat esimiehen omaan työssä jaksamiseen.

 

Työyhteisöjä rasittavat myös superdiversifikaation elementit eli globalisaatio ja arvojen pirstaloituminen, väestönkasvun ja –rakenteen muutokset, työelämän polarisoituminen, talouden murros ja polarisaatio, eri kieliryhmät, uskontokuntien kuuluvuuskysymykset, yksilöllistyminen, yhteisöllisyyden haasteet, verkkomaailmat ja yhteisöt ja moniluokkaistuminen.

 

Johtamisessa tulee tiedostaa henkilöstön, asiakaskunnan ja organisaatioiden muiden sidosryhmien monimuotoisuus ja sen vaikutukset sekä sovittaa organisaation käytännöt ja menettelytavat vastaamaan tehokkaasti monimuotoisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Moninaisuusjohtaminen edellyttää kykyä johtaa heterogeenisia ryhmiä ja erilaisia ihmisiä eri tavalla ja sovittaa yhteen erilaisten ryhmien ja yksilöiden erilaisia tarpeita ja etuja reilulla, oikeudenmukaisella ja tasa-arvoisella tavalla. Hyödynnetään työryhmän moninaisuuden tarjoamia mahdollisuuksia tuottavuuden maksimoimiseksi ja edistetään työyhteisön kykyä käsitellä ja hallita ristiriitoja. Näin hyvällä moninaisuusjohtamisella tuetaan ja edistetään organisaation ja yksilöiden työhyvinvointia asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden turvaamiseksi, joka on kilpailuetu. Samalla edistetään organisaation vastuullisuutta ja hyvää mainetta ja näin turvataan työvoiman saanti.

 

 

Helsingin Ekonomien työelämätyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on ennakoivasti seurata työelämää koskevan lainsäädännön kehittymishankkeita ja arvioida niiden seurausvaikutuksia sekä seurata verotukseen liittyviä kysymyksiä erityisesti palkansaaja- tai mikroyrittäjäasemassa olevan jäsenistön kannalta. Työryhmän tehtävänä on etsiä keinoja vahvistaa Helsingin Ekonomien henkilöstöedustajien tietoja ja taitoja.

 

Lue myös:

Ekonomiuralla yksin ja yhdessä