Tuottavuutta työhyvinvoinnilla

Työhyvinvoinnin vahvistaminen on erinomainen tuottavuuspanostus

Työhyvinvoinnin yhteydestä yrityksen tuloksellisuuteen on kirjoitettu paljon. Yleinen näkemys on, että hyvinvoiva työyhteisö on myös tuottava. Työhyvinvointi vaikuttaa mm. työssä jaksamiseen ja työn tehokkuuteen, mutta heijastuu myös asiakastyytyväisyyteen sekä yrityksen työnantajakuvaan. Työterveyslaitoksen mukaan yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuottaa 6 euroa takaisin. Työhyvinvointiin panostaminen on erinomainen tuottavuuspanostus.

 

Metropolia ammattikorkeakoulun hanketyössä on kehitetty yhteiskehittämiseen pohjaavaa menetelmää, jossa yrityksen henkilöstö osallistetaan tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisprosessiin. Työyhteisön osallistaminen, työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa yrityksen kehittämiseen ja tulla kuulluksi motivoivat ja sitouttavat henkilöstöä sekä juurruttavat tehdyn työn osaksi työnteon arkea. Työhyvinvoinnin tuloksellinen kehittäminen on pitkäjänteistä ja työnteon arkeen menevää toimintaa, jossa sekä yrityksen johto että henkilöstö tuntevat vastuunsa.

 

Tervetuloa tilaisuuteemme 4.10.2018 klo 17-19.50 (Metropolia AMK, Bulevardi 31, Helsinki) verkostoitumaan, kuulemaan puheenvuoroja ja osallistumaan keskusteluun tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistämisestä pk-yrityksissä. 

 

 

Yhteiskehittämällä tuottavuutta ja työhyvinvointia Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toimiviin pk-yrityksiin

 

Metropolia AMK ja Saimaan AMK toteuttavat Uudenmaan ja Etelä-Karjalan alueella Tuottavasti moninainen kehittämishanketta, jossa vahvistetaan pk-yritysten tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia yrityskohtaisen kehittämisprosessin avulla. Hankkeen lähtökohtana on näkemys, että työhyvinvointia vahvistamalla vaikutetaan myös yrityksen tuottavuuteen.

 

Työhyvinvointia kehittämällä vaikutetaan tuottavuuteen ja tuottavuutta kehittämällä vaikutetaan työhyvinvointiin.

 

Yhteistoiminnallista ja osallistavaa työhyvinvoinnin kehittämistä

 

Asiantuntijamme tukevat ja fasilitoivat yrityksissä tehtävää kehittämisprosessia. Lähtökohtana on yrityksen henkilöstön ja johdon osallistaminen kehittämistyöhön. Tavoitteena on, että moninaisen työyhteisön ääni pääsee kuuluviin ja kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen kehittämisprosessiin, valittuihin kehittämisen kohteisiin sekä toimenpiteisiin. Osallistava ja yhteistoiminnallinen toimintatapa mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen löytymisen ja tarjoaa koko työyhteisölle osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia ja vahvistaa työyhteisön vuoropuhelua. Tuottavasti moninainen -hankkeessa kiinnitämme erityistä huomiota maahanmuuttajataustaisten sekä yli 54-vuotiaiden työntekijöiden kuulluksi tulemiseen ja osaamisen tunnistamiseen.

 

Hankkeen puitteissa yrityksissä toteutetaan yrityskohtaisesti räätälöitävä kehittämisprosessi. Yritykseen muodostettavat kehittämisryhmät huolehtivat sovittujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamisesta ja käytäntöön viemisestä. Yrityksen koosta riippuen aikaa kehittämisprosessin läpiviemiseen kuluu 3-6 kk. Asiantuntijoidemme fasilitoimat tapaamiset ja työpajat vievät yritykseltä keskimäärin 15 tuntia. Tämän päälle tulee yrityksessä tehtävä kehittämistyö.

 

Yritysten rekrytointi on käynnissä!

 

Haemme Tuottavasti moninainen -hankkeeseen mukaan Uudenmaan tai Etelä-Karjalan alueella toimivia mikro- ja pk-yrityksiä, joiden henkilöstön määrä on alle 250 henkilöä. Prosessi on pk-yritykselle maksuton, mutta edellyttää yritykseltä ja sen johdolta sitoutumista kehittämisprosessin toteuttamiseen.

 

Hae mukaan Tuottavasti moninainen -hankkeen tuottavuutta ja työhyvinvointia vahvistavaan kehittämisprosessiin oheisen linkin kautta!

 

 

Tule verkostoitumaan ja kuulemaan puheenvuoroja tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisestä

 

Toteutamme Tuottavasti moninainen -hankkeen osana myös tilaisuuksia, joissa etsitään työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamisen keinoja sekä jaetaan hyviä kokemuksia.

 

Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Elina Förster
p. 040 184 1947
[email protected]

www.metropolia.fi/tuottavastimoninainen.fi

 

Tuottavasti moninainen (ESR)

 

Tuottavasti moninainen (ESR) -hankkeen tavoitteena on auttaa Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toimivia mikro- ja pk -yrityksiä tunnistamaan tuottavuuden ja työhyvinvoinnin välisiä yhteyksiä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Hankkeessa toteutettavaan kehittämisprosessiin haetaan mukaan yrityksiä erityisesti matkailu-, ravintola, terveys- ja sosiaali- sekä kotityöpalvelualoilta. Prosessissa työyhteisö osallistetaan mukaan kehittämistyöhön. Yrityksiä tuetaan hyödyntämään moninaisen henkilöstön, erityisesti maahanmuuttajataustaisten ja yli 54-vuotiaiden työntekijöiden osaamista voimavarana ja tuottavuuden lähteenä. Hanke toteutetaan Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toimivissa mikro- ja pk-yrityksissä 1.10.2017- 30.9.2019 välisenä aikana.

 

Tuottavasti moninainen (ESR) -hanketta toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu yhteistyössä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n, Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät – TESO ry:n sekä Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry:n kanssa. Tuottavasti moninainen on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2017 – 30.9.2019.