Vauhti kiihtyy – mitä voin tehdä?

Vastuullinen johtajuus 1/2023

Vauhti kiihtyy – mitä voin tehdä?

 

Toteutimme Novetos Oy:ssä selvityksen, jossa halusimme selvittää mitä haasteita organisaatioiden johtamisessa tällä hetkellä on ja mitä uudistuvalta johtajalta tulevaisuudessa vaaditaan. Saimme kyselyyn 120 vastausta, jonka lisäksi haastattelimme 40 henkilöä. Kyselyn ja haastatteluiden pohjalta nousi esiin useita ajan ilmiöitä, joista käsittelen tässä artikkelissa erityisesti työelämän intensifikaatiota. Termillä on perinteisesti viitattu työn määrälliseen kasvuun eli sama määrä työtä pitää tehdä entistä lyhyemmässä ajassa. Työelämän intensifikaation on kuitenkin havaittu olevan moninaisempi ilmiö, johon kuuluu myös laadullisia asioita, kuten aiempaa suurempi vastuu oman työn suunnittelusta sekä kasvaneet oppimisen vaateet. Peilaan saamiamme vastauksia muun muassa Saija Maunon tutkimuksiin asiasta.

 

Osaamisen johtamisen merkitys korostuu 

 

Tekemässämme selvityksessä nousi esille sekä koettu vauhdin kasvu että esihenkilöiden osaamiseen kohdistuvat aiempaa suuremmat odotukset. Esihenkilöiltä edellytetään monessa organisaatiossa laajaa moniosaamista ja uutta opittavaa tulee jatkuvasti.

Kun kysyimme, mihin johtamisosaamisen kasvattamiseen organisaatiot tulevat panostamaan tulevaisuudessa, nousi tärkeimmäksi osaamisen johtaminen. Haasteena monessa organisaatiossa on riittävän ajan löytäminen osaamisen kasvattamiselle. Jos uuden oppimista saa tehdä rauhassa, se ruokkii motivaatiota. Jos oppimista sen sijaan joutuu tekemään ilman sille varattua riittävää aikaa, tulee siitä helposti yksi kuormitustekijä lisää.

Uuden oppimista tapahtuu työtehtävien kautta, toisilta oppimalla ja koulutuksiin osallistumalla. Moni haastateltava nosti esille urapolkujen tärkeyden. Työntekijöille on entistä tärkeämpää nähdä oma kehittymispolkunsa. Mitä osaamista pystyn kasvattamaan nykyisessä työssäni ja kuinka pitkälle voin ammatillisesti kasvaa tässä organisaatiossa? Miten osaamisen kehittymiseeni panostetaan ja tukeeko esihenkilö minua kasvussani? Jos työntekijät kokevat, että oman kehittymisen tahti ei vastaa odotuksia, he ovat alttiimpia vaihtamaan toiseen työpaikkaan.

 

Itsensä johtamisen tuella parempaa työhyvinvointia

 

Itsensä johtamisella voidaan vaikuttaa intensifikaation määrään. Selvityksessämme nousi esille, että monessa organisaatiossa oli itsensä johtamista pyritty lisäämään. Itsensä johtaminen nähtiin sekä hyvänä että myös haasteellisena asiana. Monelle autonomia on tärkeä motivaatiotekijä. Asiantuntijoilla on omassa työssään paras asiantuntemus, eikä esihenkilö aina ymmärrä syvällisesti tiimiläisensä työn sisältöjä. Samaan aikaan moni haastateltava tunnisti, että kaikilta itsensä johtaminen ei onnistu. Etenkin työmäärän kasvaessa osalla henkilöistä työnhallinta kärsii eikä työaikaa käytetä enää parhaalla mahdollisella tavalla. Tällöin esihenkilön tuki on kriittisen tärkeää, jotta priorisointi pysyy selkeänä.

Intensifikaatiota voi helpottaa myös tehtävänkuvaa selkeyttämällä. Osa lisää oman työnsä intensiteettiä huomaamattaan lähtemällä liian moneen projektiin mukaan. Sopiva määrä vaateita motivoi, mutta liika intensiivisyys kääntyy kuormitukseksi ja voi muuttua työssä jaksamisen haasteeksi. Tehtävänkuvan ja tavoitteiden kirkastaminen voi tällaisessa tilanteessa tukea työssä jaksamista.

Selvityksessä nousi selkeästi esille yritysten halu panostaa yksilölliseen johtamiseen. Esihenkilöiltä odotetaan valmentavaa otetta ja sopivassa suhteessa empatiaa ja jämäkkyyttä. Vaikka itsensä johtaminen onkin kasvanut, ei esihenkilötyö ole menettänyt merkitystään.

 

Mikäli tunnistat organisaatiossasi liiallisen vauhdin kiihtymisen merkkejä, kokeile seuraavia: 

 

  • Esihenkilön tuen ja sparrauksen lisääminen
  • Tehtävänkuvien selkeytys ja rajaus
  • Urapolkujen määrittäminen
  • Itsensä johtamisen taitojen valmentaminen
  • Riittävän ajan varaaminen uuden oppimiseen

 

Kirjoittaja: Outi Tenhola, toimitusjohtaja, Novetos

Artikkelin kirjoittaja Outi Tenhola toimii Novetoksen toimitusjohtajana ja johtamisen ja esihenkilötyön kehittäjänä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa henkilöstöjohdon ja työ- ja organisaatiopsykologian tehtävissä, mikä antaa hänelle monipuolista näkemystä organisaatioiden johtamiskysymyksiin. Outi uskoo jatkuvaan osaamisen kehittämiseen sekä arvojen mukaisen toiminnan voimaan.

 

Lähteet:

Mauno, S., Minkkinen, J., & Auvinen, E. (2019). Nakertaako työn intensiivisyyden lisääntyminen työssä suoriutumista ja työn merkityksellisyyttä? Vertaileva tutkimus eri ammattialoilla. Hallinnon tutkimus, 38 (4), 271–289.

Minkkinen, J., Mauno, S., Feldt, T., Tsupari, H., Auvinen, E., Huhtala, M. (2019). Uhkaako työn intensiivistyminen työhyvinvointia? Intensiivistymisen yhteys työuupumukseen opetus- ja tutkimustyössä. Psykologia, 54 (4), 255–273.

 

Vastuullinen johtajuus

Vastuullinen johtajuus -kokonaisuus on Helsingin Ekonomien ja Novetoksen yhteistyökonsepti, jossa vastuullisen johtajuuden teemaa avataan pala kerrallaan. Novetoksen asiantuntijat tarjoavat uusinta tietoa, toimivia työkaluja sekä näkemyksiä ja kokemuksia johtajuuden kehittämisestä artikkeleissa sekä niihin liittyvissä webinaareissa.